U kunt de Algemene Voorwaarden downloaden.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door ons aangenomen opdracht.  

2. De opdracht  schept rechten en plichten tussen Verhagen Advocatenpraktijk en de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Verhagen Advocatenpraktijk  voor aanspraken van derden. 

3. De aansprakelijkheid van Verhagen Advocatenpraktijk is beperkt tot het bedrag dat  onze  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval  uitkeert. Indien, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht. 

4. Indien Verhagen Advocatenpraktijk voor  de uitvoering van de opdracht derden inschakelt geldt de door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperking ook voor opdrachtgever. Verhagen Advocatenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden, tenzij die het gevolg zijn van opzet of grove schuld. 

5. Wij zijn gerechtigd een voorschot op honorarium en verschotten te verlangen, en de werkzaamheden op te schorten tot dat het voorschot is voldaan.  

6. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen. Een beroep op verrekening of opschorting aan de zijde van opdrachtgever is niet toegestaan. 

7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van die datum is de wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke kosten van incasso. 

8. Alle vorderingsrechten jegens Verhagen Advocatenpraktijk in verband met de uitvoering van de opdracht vervallen, tenzij zij binnen een jaar nadat opdrachtgever daarmee bekend was geworden schriftelijk zijn ingediend bij Verhagen Advocatenpraktijk.

9. Uiterlijk 5 jaar na sluiting van het dossier eindigt de bewaarplicht van het dossier waarin zich bescheiden in verband met de opdracht bevinden, originele grossen van rechterlijke uitspraken en idem onderhandse overeenkomsten uitgezonderd. Na het verstrijken van genoemde termijn is opdrachtnemer gerechtigd het dossier te vernietigen.    

10. Er is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit de opdracht-overeenkomst worden uitsluitend berecht door de rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet anders voorschrijft.